Liturgie en muziek

liturgieenmuziek
In onze vieringen is veel ruimte en aandacht voor het samen zingen.

Voor de psalmen en gezangen maken we standaard gebruik van het Liedboek voor de kerken van 1973, maar er wordt ook gekozen uit andere bundels, zoals het Liedboek 2013, Zingend Geloven, Gezangen voor liturgie en het Abdijboek.

Voor de vaste gezangen van het ordinarium, zoals Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei, gebruiken we verschillende zettingen, waarvan sommige gebaseerd zijn op het gregoriaans. De vaste gezangen worden soms ook in berijmde vorm gezongen, bijv. op melodieën uit het Liedboek of uit de Anglicaanse traditie.

Het gezang wordt begeleid op het orgel, waarvoor twee organisten in toerbeurt aan onze vieringen hun medewerking verlenen. Ook werkt een kleine zanggroep soms aan de viering mee, met name belangrijk bij het zingen in wisselzang.

Een enkele keer wordt tijdens de viering kerkmuziek via de geluidsinstallatie ten gehore gebracht.

In onze vieringen oriënteren we ons op de klassieke liturgische bronnen van de kerk, waarbij we ons voor ogen houden dat onze eredienst geworteld is in Israël, dat in zijn omgang met de Eeuwige en zijn woord, in taal en teken, de kerk is voorgegaan.

We willen tevens het besef levend houden dat we als christelijke gemeenschap staan in de traditie van de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk en maken daarom dankbaar gebruik van wat de kerk van alle eeuwen en plaatsen ons aan vorm en schoonheid heeft nagelaten. Tegelijk beseffen we echter dat woorden, hoe schoon ook van klank, en vormen, hoe rijk ook aan betekenis, slechts het begin zijn van aanbidding.

Het is daarom goed ons bewust te zijn van hun voorlopigheid en onvolkomenheid en hen niet te beschouwen als doel, maar als middel om uiting te geven aan ons geloof en onze hoop.

Zo willen de liturgie vieren in het vertrouwen dat slechts de genade van God kan aanvullen wat ontbreekt aan de stamelende woorden van mensen. We mogen er echter van verzekerd zijn dat Hij onze eredienst vervullen wil met zijn Geest en waarheid, waardoor deze tot kracht en zegen wordt in ons leven in deze wereld en wij reeds nu, in al onze beperktheid en gebrokenheid, deel mogen hebben aan de hemelse liturgie voor de troon van het Lam.

Voorbeelden van de liturgie (PDF): hoofddienst en
morgengebed (lauden)

Recente berichten