ANBI-gegevens

Algemeen

Naam ANBI: Stichting Kruispuntgemeenschap
RISN/Fiscaal nummer: 854589788
KvK-nummer: 62003720
Website: www.kruispuntgemeenschap.nl
Telefoon secretariaat: 070-3475016
Email secretariaat: kosterhans@ziggo.nl
Postadres: Vlaskamp 596, 2592AR Den Haag
Rekeningnummer: NL93 INGB 000674 9643

De gemeenschap

De Kruispuntgemeenschap te Den Haag is een zelfstandige oecumenische geloofsgemeenschap van mensen met verschillende kerkelijke achtergrond.

Door middel van gezamenlijke vieringen en andere activiteiten wil men elkaar bezielen en inspireren vanuit het bijbels getuigenis en de liturgische traditie van de kerk.

Zij die bij de gemeenschap betrokken zijn willen van hieruit, in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar, geloofservaringen delen en elkaar ondersteunen in het zoeken naar antwoorden op de fundamentele vragen met betrekking tot de relatie met God en met mens en samenleving.

Het bestuur

Het bestuur van de gemeenschap bestaat uit vijf leden: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee gewone leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten en het beheer van de financiële middelen.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun bezigheden geen financiële vergoeding. Eventuele gemaakte kosten t.b.v. de gemeenschap kan men declareren.

Activiteiten

De gemeenschap heeft geen eigen gebouw, maar huurt voor haar vieringen de kapel van Huize Mariahoeve van Florence, Den Haag.

Twee of driemaal per maand wordt in deze kapel op zondagmorgen een viering gehouden.

Voorgangers in deze vieringen zijn predikanten/geestelijken van buiten die hiervoor worden uitgenodigd of betrokkenen uit de gemeenschap zelf.

Voor de maandelijkse gezamenlijke maaltijden wordt gratis gebruik gemaakt van een eetruimte met keuken in het Wijk- en Dienstencentrum te Den Haag-Mariahoeve.
Huiskamerbijeenkomsten vinden plaats bij betrokkenen thuis.

Beleid

De Kruispuntgemeenschap wil de komende jaren de vieringen continueren die twee of driemaal maal per maand in de kapel van Florence-Mariahoeve worden georganiseerd.

Ook de maandelijkse gezamenlijke maaltijden in het Wijk- en Dienstencentrum van Mariahoeve zullen worden voortgezet.

Er wordt naar gestreefd om zesmaal per jaar bij één van de betrokkenen thuis in de avond een huiskamerbijeenkomst te organiseren over een relevant onderwerp.

Verder is het de bedoeling om één of twee maal per jaar met een groep betrokkenen een weekend of een aantal dagen in een klooster door te brengen om aan het liturgisch leven van de communiteit deel te nemen.

Tenslotte wordt de mogelijkheid onderzocht voor het organiseren van koffieochtenden in Huize Mariahoeve gecombineerd met een morgengebed en informatieve avonden over een liturgisch onderwerp gecombineerd met een avondgebed.

Financiën

Het vermogen van de Stichting Kruispuntgemeenschap wordt bijeengebracht door hen die bij de gemeenschap betrokken zijn of daarmee sympathiseren. Van de betrokkenen wordt verwacht dat zij op vrijwillige basis financieel aan de gemeenschap bijdragen, door het storten van een donatie op de rekening van de stichting en/of door een gift in de collecte die na iedere viering wordt gehouden.

Staat van baten en lasten 2021 (in euro’s)

Baten 2022 2021
Donaties etc. 5.210,00 5.155,00
Collecten 1.851,66 1.167,35
Af te dragen diaconale doeleinden 1.362,66 437,05
Totaal baten 8.424,32 6.759,40
Lasten 2022 2021
Huur kapel 1.688,70 900,00
Honoraria voorgangers 1.729,00 691,00
Overige kosten 450,22 574,80
Afgedragen t.b.v. diaconale doelen 1.362,66 437,05
Bankkosten 240,07 178,94
Totaal lasten 5.470,65 2.781,79

Recente berichten