Onze visie

onzevisie
Als Kruispuntgemeenschap zijn wij ons ervan bewust hoe moeilijk het is om in onze tijd als christelijke gemeenschap in de wereld te staan. Toch willen wij, in alle bescheidenheid een gemeenschap zijn die, bezield door de Geest van God, leeft vanuit de gemeenschap met Christus en met allen die naar zijn naam genoemd zijn, biddend en wachtend totdat Hij komt.

De naam Kruispuntgemeenschap geeft aan dat onze weg in dit leven gekruist wordt door de Heer die ons nodigt tot zijn heil en vrede. Op de kruispunten van ons leven zijn wij geroepen om de juiste richting te kiezen: de navolging van Christus, die voor ons stierf aan het kruis en ons als de opgestane en levende Heer voorgaat tot een nieuw leven. Daartoe willen we elkaar inspireren en bemoedigen.

We zijn een oecumenische gemeenschap. Hoewel het grootste gedeelte van de betrokkenen lid is van de Protestantse Kerk in Nederland, is ook een aantal Rooms-Katholieken en Anglicanen bij de Kruispuntgemeenschap betrokken. Als Christenen met verschillende achtergronden willen we gezamenlijk zoeken naar de weg van God met deze wereld.

Het centrum van onze gemeenschap is de viering van de liturgie. Hierin willen we de verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en tijden beleven. In dankbare erkenning van de Joodse wortels van de Christelijke eredienst oriënteren we ons daarom zowel op de klassieke bronnen van de kerk als op de bronnen van de reformatie en de accenten die deze heeft gelegd, omdat we geloven dat de katholieke traditie en de principes van de reformatie geen tegenstelling vormen, maar juist in elkaars verlengde liggen. Ook in de viering van de liturgie willen we nadrukkelijk dienstbaar zijn aan de wereld waarin we leven, met haar eigen specifieke actualiteit.

De problemen waarmee we dagelijks worden geconfronteerd zijn groot en lijken soms onoverkomelijk. Als gemeenschap willen we onze verantwoordelijkheid dragen, mede door ons gebed, waarbij ons geloof in Gods uiteindelijke overwinning het uitgangspunt is. In de liturgie vieren we dat onze God een levende God is die met ons meetrekt door dit leven en ons door zijn woord en daden verzekert van een hoopvolle toekomst. Zo willen we als vierende en biddende gemeenschap positief en actief in deze wereld staan. Als gemeenschap weten we ons geroepen om belijdend en getuigend de naam van Christus hoog te houden in deze wereld.

Iedereen is van harte welkom bij onze vieringen!

Recente berichten